Slide

Suurimmassa osassa kaupallisia venepalveluja asettaa lainsäändäntö vaatimuksia veneen kipparin pätevyydelle. Kipparin pätevyysvaatimuksia valvoo Liikenteen turvallisuusviraston eli Trafi.  Dokk palveluissa turvallisuudesta ja asiakaspalvelusta vastaa Dokkin hyväksymä kippari. Dokkin kippareiden osalta tulemme aina noudattamaan vähintään Trafin ohjeita ja tietysti voimassa olevaa Suomen merilainsäädäntöä. Joissain tapauksissa Dokk voi myös asettaa kippareille tiukemmat vaatimukset kuin mitä laki vaatii. Tällä sivulla käymme lyhyesti läpi kipparien pätevyysvaatimukset siten kun ne liittyvät Dokkin toimintaan. Koska Dokkin palvelukonsepti on vielä kehityksen alla, saattavat tämän sivun ohjeet muutua. Tulemme kuitenkin koko ajan päivittämään tätä sivua niin että sivun ohjeet vastaavat kunakin hetkenä voimassa olevia ohjeita.

Veneiden kaupallinen käyttö, veneiden luokittelu

Kun venettä käytettään kaupallisten palvelujen tuottamiseen, vaikuttavat veneen ominaisuudet kipparilta vaadittavaan pätevyyteen. Veneet voidaan jakaa kolmeen luokkaa sen mukaan miten ne vaikuttavat vaadittuihin pätevyyksiin:

  1. Pienveneet
  2. Vuokraveneet
  3. Ammatti- ja kaupallinen merenkulku

Pienveneet

Kaupallisen toiminnan näkövinkkelistä pienveneet ovat joko purjeveneitä joiden pituus on alle 5.5 metriä tai moottoriveneitä – ilman pituusrajaa – joiden moottoriteho on alle 15kw (eli noin 20hv). Käytännössä siis kaikki rekisteröimättömät veneen ovat tässä mielessä pienveneitä. Lisäksi sellaiset rekisteröidyt moottoriveneet, joiden koneteho on alle 20hv mutta pituus yli 5.5 metriä (ja jotka siis tulee rekisteröidä veneen koon eikä konetehon perusteella) ovat kaupallisen käytön kannalta pienveneitä.

Pienveneiden kippareiden pätevyydelle ei Trafi tai lainsäädäntö aseteta muita vaatimuksia kuin mitä Meriteiden säännöissä määrätään.

Pienveneellä toteutettuja palveluja voi tarjota Dokkin kautta, mutta Dokk tulee asettamaan omat pätevyysvaatimukset palveluntarjoajille jotka käyttävät palvelujen tarjoamiseen tämän kohdan mukaisia pienveneitä. Vuokraveneen kuljettajankirja (katso alla) tulee ainakin olemaan riittävä pätevyys. Tiedotaamme näistä vaatimuksista mahdollismman pian.

Vuokraveneet

Vuokravenesäännöt koskevat veneitä joita käytetään kaupallisesten veneilypalvelujen tuottamiseen, riippumatta siitä onko veneessä mukana kipparia vai ei. Vuokravenesääntöjen piirissä ovat kaikki veneen jotka eivät ole edellisen kohdan mukaisia pienveneitä mutta täyttävät seuraavat kriteerit

  • vene on suunniteltu huvivenekäyttöön
  • veneeseen voidaan ottaa korkeintaan 12 matkustajaa miehistön lisäksi
  • veneen pituus on alle 24 metriä

Oletusarvoisesti suurin osa Dokkin kautta tarjottavista palveluista tulee olemaan vuokravenesääntöjen alaista toimintaa. Vuokraveneen kuljettamiseen vaaditaan kipparilta aina Vuokraveneen kuljettajankirja. Vuokraveneen kuljettajankirja on riittävä pätevyysvaatimus Dokkin kautta toimiville kippareille silloin kun he kuljettavat tämän kohdan mukaisia veneitä.

Ammattimerenkulku

Vuokravenesäännöt eivät koske kaupallista toimintaa johon käytetään joko yli 24 metriä pitkiä huviveneitä tai jos veneen matkustajamäärä on 13 henkeä tai enemmän tai jos alus on suunniteltu muuhun kuin huvivenekäyttöön. Näitä aluksia koskevat ammattimerenkulun pätevyysvaatimukset. Dokk on kiinnostunut välittämään myös tällaisilla aluksilla tuotettuja palveluja kunhan aluksen miehistys vastaa kulloinkin voimassa olevia määräyksiä. Tarkemmat tiedot ammattimerenkulun pätevyysvaatimuksista löytyy Trafin sivuilta.

Vuokraveneen kuljettajankirjan korvaavat pätevyydet

Vuokraveneen kuljettamiseen vaadittavan Vuokraveneen kuljettajankirjan voi myös korvata . Myös ylemmät kansipäällystön pätevyydet kelpaavat. Katso alla oleva taulukko johon on kerätty esimerkkejä korvaavista sekä kelpaamattomista pätevyyksistä.

Kelpaavat pätevyydet kelpaavat vuokraveneen kuljettamiseen (esimerkkejä)

Nämä pätevyydet eivät riitä vuokraveneen kuljettamiseen (esimerkkejä)

Kotimaanliikenteen kuljettajankirja Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja
Kotimaanliikenteen laivurin kirja Kansimiehen pätevyyskirja
Kalastusaluksen kuljettajankirja B Vahtimies kansi -pätevyyskirja
Kalastusaluksen kuljettajankirja A Koneenhoitajankirja
Vahtiperämiehenkirja Vahtikonemestarinkirja
Yliperämiehenkirja  Konepäällikön pätevyyskirja
Lähiliikenteen perämiehenkirja  Purjehduksenopettajat PORY ry:n aktorisoiman purjehduksen opettaja
Lähiliikenteen päällikkökirja

Lisää tietoja vaadittavista pätevyyksistä löytyy Trafin sivuilta.

Miten hankin Vuokraveneen kuljettajankirjan?

Vuokraveneen kuljettajankirjan myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Vaatimukset ovat

  • vähintään 18 vuoden ikää
  • voimassaoleva henkilöauton ajokortti tai lääkärintodistus vastaavaan
  • ensiapukoulutus (esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutus)
  • riittävä kokemus vuokraveneen kuljettamiseen (voidaan osoittaa esimerkiksi lokikirjoilla).

Lisäksi vaaditaan Suomen merilainsäädännön tuntemusta sekä navigointitaitoja. Nämä tulee käytännössä osoittaa tentissä jonka järjestää Trafin alueelliset toimipisteet.

Dokk järjestää säännöllisesti koulutustilaisuuksia joissa käydään läpi tentissä vaadittavat taidot, seuraa Dokkin tiedotteita!

Kilpailutoiminta

Huviveneet jotka ominaisuuksiensa puolesta kuuluisivat vuokrevnesääntöjen piiriin mutta joita käytetään kilpailutoiminnassa, muodostavat näistä säännöistä poikkeuksen. Kilpailuihin osallistumista tai niihin harjoittelemista ei katsota olevan vuokravenetoimintaa. Tällöin veneen kipparille ei aseteta erityisiä pätevyysvaatimuksia. Huom: jos siis kilpavenettä käytetäään muuhun kaupalliseen toimintaan, ei poikkeus ole voimassa vaan noudatetaan normaaleja sääntöjä.

Dokkin kautta voi tarjota kilpaveneilyyn liittyviä palveluja, mutta Dokk tulee laatimaan omat pätevyysvaatimukset kilpailutoiminnalle.  Vuokraveneen kuljettajankirja on aina riittävä pätevyys myös kilpailutoimintaan.

Esimerkkejä

Onkiretki

Palvelu: onkiretki hyvään kalasaareen, mukana kippari ja kaksi asiakasta. Vene: moottorivene 6 metriä jossa 10 hv (noin 7.5kW) perämoottori. Virallinen pätevyysvaatimus: Meriteiden sääntöjen mukainen osaaminen. Dokk status: Palvelua voi tarjota Dokkin kautta, Dokkin kipparille asettamista pätevyysvaatimuksista tullaan tiedottamaan ennen palvelun lopullista käynnistystä.

Sunnutaipurjehdus

Palvelu: Purjehdusretki Turun saaristoon, mukana kippari, apumies ja kaksi asiakasta. Vene: 9.5 metriä pitkä purjevene 15 hv koneella. Pätevyysvaatimukset: Purjeveneen kipparilla tulee olla Vuokraveneen kuljettajan pätevyys, apumiehen pätevyydelle ei ole vaatimuksia. Dokk status: Palvelua voi tarjoata Dokkin kautta, Dokk ei aseta kipparin tai apumiehen pätevyydelle erityisvaatimuksia.

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 3.12.2015.